Портал Українського Націоналіста

Середа, 30 вересня 2020

Відомий вчений і алхімік ще у XVI столітті передбачив, як завершиться війна в Україні. Уже понад чотири століття дослідники спадщини Нострадамуса відкривають у його пророцтвах нові й нові глибини, і люди, ознайомлені з творчістю вченого, не перестають дивуватися його дару відхиляти перед нами таємничу завісу майбутнього, пророкуючи з великою точністю події.

Мішель де Нострдам народився 1503 року в містечку Сен-Ремі-де-Прованс у Франції в родині нотаріуса. У 14 років хло­пець їде на навчання в Авіньйон, де ви­вчає так званий тривіум — граматику, рито­рику і логіку, а згодом квадривіум — геоме­трію, арифметику, музику та астрологію. У 1519 році в місті вибухнула чума, і Мішель покинув навчання, вирішивши стати ліка­рем та знайти спосіб лікування чуми.

Для цього у 1529 році він вступає на ме­дичний факультет університету Монпельє. Проте через різкі висловлювання про вчи­телів та захоплення забороненою фарма­цевтикою його мало не виключили з уні­верситету. На щастя, конфлікт вдалося залагодити, і в 1534 році Мішель здобув докторський ступінь. Відтоді його прізви­ще почали писати на латинський манір: Nostradamus.

Того ж року молодий лікар знайомиться з відомим вченим Жюлем Сезаром Скалігером. Ймовірно, на пропозицію Скалігера в 1536 році Нострадамус влаштувався пра­цювати в Ажені. Та незабаром у його жит­ті починається чорна смуга. У1537 році від чуми гинуть дружина і діти, у 1538-му його допитує інквізиція через нібито висловлю­вання про статую Діви Марії, і того ж року з незрозумілих причин Нострадамус сва­риться зі Скалігером. Нострадамус вирі­шує покинути Ажен і почати нове життя.

Що він робив у наступні кілька років — не відомо, проте 1544 році майбутній провидець від­новлює лікарську практику в Марселі, а згодом бореться з чу­мою на південному сході Франції, в Екс-ан-Провансі. За віддану лі­карську працю йому надали дові­чну пенсію. Через десять років після втрати родини Нострадамус одружився вдруге з Анною Понсарден Жемель, і від цього шлюбу у них на­родилося шестеро дітей.

Щойно 1555 року, у віці 52 роки, Нострадамус опублікував свій перший астрологічний альма­нах. Того ж року в Ліоні виходить у світ перше видання «Центурій», що містило 353 катрени з перед­мовою, адресованою синові Це­зарю.

Відомо, що через ці пророцтва Нострадамус мав неприємності. Після прибуття в Париж він був попереджений, що влада готуєть­ся допитати його про те, які вчен­ня він практикує і яким чином ро­бить передбачення. Через це вче­ний був змушений терміново по­вернутися в Салон-де-Прованс, а потім виїхати в Італію. У 1558-му в прикінцевій частині «Центурій» Нострадамус звернувся до коро­ля Генріха II, називаючи того во­лодарем світу та обіцяючи роз­крити історію людства на століт­тя вперед. Не відомо, чи встиг ко­роль, який загинув на турнірі в 1559 році, як і передрікав прови­дець, ознайомитися з листом.

А після загибелі Генріха II, на за­прошення сестри покійного, Но­страдамус зустрічається при дво­рі з королевою Катериною Медічі. Його вченням зацікавлюють­ся сильні світу його. У 1561-му Нострадамусові ледве вдалося вря­туватись від селян-католиків, які звинуватили його в симпатії до гу­генотів. Того ж року влада на кіль­ка днів взяла його під домашній арешт, вимагаючи описати долю короля Карла IX.

У 1564 році Катерина Медічі і Карл IX відвідують провісника в Салоні і призначають його коро­лівським медиком та астроло­гом. Проте вже 2 липня 1566-го Нострадамус помер у Салоні від ускладнень подагри. На марму­ровій плиті над його могилою ви­карбовано напис «Тут спочивають кістки знаменитого Мішеля Но­страдамуса, єдиного з усіх смерт­них, який виявився гідний закар­бувати своїм майже божествен­ним пером, завдяки впливу зірок, майбутні події всього світу».

Мішель Нострадамус глибоко вірив у те, що саме йому судило­ся, послуговуючись наукою, від­хилити перед людством завісу, що приховує майбутнє. Для цього він зважився на сміливий учинок, як на XVI століття, — видав альманах-щорічник з передбаченнями за місяцями. Ще через п'ять років вийшла перша частина його кни­ги «Пророцтва». Вона була заду­мана як десять глав («Століть»), у кожній по 100 катренів — чотири­віршів з пророцтвами.

Крім щорічних альманахів, перу Мішеля Нострадамуса нале­жали 10 центурій, які включають у себе 942 катрени. Пророцтва «Центурій» охоплюють часовий період від XVI століття до 4-го ти­сячоліття, коли, на думку Ностра­дамуса, людська цивілізація пере­стане існувати.

Нострадамус не раз поперед­жав, що свої передбачення «через можливість шкоди для сьогоден­ня і особливо для майбутнього» він навмисне викладає в туман­них, загадкових висловах. У кни­зі надзвичайно мало конкретних дат та імен, у викладі матеріалу немає ніякого хронологічного по­рядку. Напевно, саме це дає мож­ливість численним шанувальни­кам Нострадамуса ось уже понад чотири століття тлумачити його пророцтва, пристосовуючи їх до свого часу.

Усі свої передбачення Ностра­дамус присвячував політично­му майбутньому Європи і всього світу. Закінчуються його пророку­вання так званим «Золотим століт­тям» або ще «Ерою Сатурна» про­те цій ері передують війни, ката­строфи і природні катаклізми. Оскільки кожен дослідник тлу­мачить пророцтва на свій лад, на­ведемо деякі з них.

Згідно з прогнозами Ностра­дамуса для території Росії, у 2015 - 2017 роках, можливо, розпо­чнеться війна між двома над­державами, Росією та США, че­рез комп'ютерну атаку (вірус). На жаль, ця війна можлива із засто­суванням ядерної зброї у травні.

Але, зазначимо, це тільки одне з трактувань розгаданих катренів! Деякі дослідники спадщини вченого стверджують, що Нострадамус у 2015 році передбачив війну в Україні та що ні­бито частина Молдови за­хоче приєднатися до нашої країни. Втім цілком можли­во, що це може бути і Схід України.

Серед позитивних про­роцтв — прогноз про стабілі­зацію всієї економіки у світі, а також заселення підводного і середовища морів і океанів. Вчені нарешті здобудуть ре­зультати у галузі генетичного клонування, органи, штучно вирощені, будуть використо­вувати для пересадження.

Нострадамус написав, що після винаходу «нового дви­гуна» світ знову стане «як у часи Вавилонської вежі». Вче­ний писав про універсальну машину перекладу, можливо, комп'ютер. Він стверджує, що його поява незабаром призве­де до зникнення національ­ностей.

Нострадамус жив у добу ре­лігійного переслідування і інк­візиції, тому, як всяка розважлива людина, приховував своє заняття «диявольськими науками» Страх перед розправою змусив автора «Центурій» зашифрувати точні дати подій, щоб вони не були витлума­чені церковним судом як єресь і «сатанинська» змова. Про це він на­писав так: «Я вибрав шлях передба­чення подій майбутнього, здатних спантеличити кожного, у зашиф­рованій формі».

Наприклад, ось чотиривірш на 2015 рік: «Через двох голів і трьох розділе­них рук Велике місто буде знище­не водами. Великі між собою зби­ті з пантелику вигнанням, Візан­тію сильно переслідує персидська голова».

Деякі дослідники доробку вче­ного переконують, що Нострада­мус не залишив жодного катрена, у якому б так чи інакше не говори­лося про Україну. Хоч би про що писав Нострадамус, хоч би які по­дії описував: війни, революції, ви­нахід паровоза і літака, народжен­ня антихриста або навпаки — ря­тівників людства — розмова вре­шті завжди зводиться до України. Можливо, це пояснюється тим, що XX століття в історії нашої краї­ни було переломним, сповненим трагічних подій.

Великий вчений передрікав, що у ХХІ столітті постане Об'єднана Європа, але Англія виявиться ізо­льованою від єдиного європей­ського уряду. США будуть вести війни, які Нострадамус описує зі скрупульозністю військового ко­респондента. З арабами війна за­кінчиться швидко, але почнеться довге протистояння з Китаєм.

«Жовта експансія» загрожува­тиме всім країнам. США перекри­ють дорогу до Індійського океа­ну, але полчища китайців почнуть наступ через Сибір і Кавказ. Ро­сія встане перед дилемою: приєд­натися до західних країн чи три­матися своєї ідеології. Зрештою, пристрасті вгамуються, і поста­не світовий уряд. На чолі його встане француз, який повторить «пишність» покровителя Нострадамуса Генріха II, який загинув на рицарському турнірі. Що з цього правда, а що — ні, покаже час.

У своїх пророцтвах він перед­бачив багато подій світової істо­рії, серед яких: Варфоломіївська ніч, Велика французька револю­ція, страта Людовіка XVI, поже­жа в Лондоні 1666 року, доля Наполеона і війна 1812 року, Дру­га світова війна, ядерні бомбар­дування Хіросіми і Нагасакі, Чор­нобильська катастрофа. Гітлерів­ську Німеччину Нострадамус на­звав імперією антихриста, а СРСР — новим Вавилоном, «жалюгідною державою, що збагатилася мер­зотою першої трагедії. Він (Вавилон) буде існувати не більш ніж 73 роки і 7 місяців».

Багато тлумачів «Центурій» спе­речаються між собою, про яку Русь у своїх працях говорив Но­страдамус. Росіяни перекона­ні, що це Росія, українці, що су­часна Україна, яку колись назива­ли Руссю. Також наступне проро­цтво Мішеля Нострадамуса опо­відає про Україну-Русь і новий сві­товий порядок, який буде спершу затверджений тут, а потім — і по всьому світу:

Закон Мора поступово згасне, потім інший, набагато спокусли­віший, Борисфен першим прийде встановити талантами і мо­вою привабливіший закон.

Якщо справді мова про Украї­ну, то, на переконання Нострада­муса, її і все людство чекає вели­ке майбутнє, і воно вже не за го­рами. «Мені пам'ятник постав­лять вдячні гіпербореї» — сказав Мішель Нострадамус. Гіпербореями давні народи, зокрема еллі­ни, називали народи, що населя­ли територію нинішньої України. Провидець навіть передрік, що вдячні українці поставлять йому пам'ятник.

Катерина Кубаєвська